top of page
  • Level Up Thailand

WeChat เปิดให้ขอคืนเงินภาษีจากในสนามบิน 77 แห่งทั่วยุโรป

คนจีนนิยมการใช้งาน WeChat นอกเหนือจากการแชทสื่อสาร แล้วยังมีการใช้งานสำหรับด้านอื่นมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะด้านการทำธุรกรรมทางการเงินในมิติที่หลากหลาย โดยปัจจุบันสามารถยื่นแบบชำระภาษีผ่านทาง WeChat นับว่าเป็นช่องทางการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ ต่อจากการยื่นแบบผ่านทางโทรศัพท์ หรือผ่านทาง SMS และผ่านทางระบบออนไลน์ที่มีการใช้งานมาก่อนหน้านี้


สำหรับปัจจุบัน ทางบริษัท Tencent ผู้พัฒนา WeChat ก็ได้อนุญาตให้เปิดใช้บริการสำหรับขอคืนเงินภาษีได้แบบ Real-Time ที่สำคัญคือสามารถทำได้จากในสนามบินใหญ่ๆทั้ง 77 แห่งทั่วทวีปยุโรป

ซึ่งการอนุญาตขอคืนเงินภาษีนี้จะมีส่วนช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนขณะเดินทางอยู่ในต่างประเทศหรือในระหว่างเดินทางกลับบ้านได้ดีขึ้น แล้วยังเป็นการตอบโจทย์สำหรับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่และสังคมไร้เงินสดไปทุกขณะด้วย

ทางด้านประเทศที่ได้มีการอนุญาตดังกล่าว เป็นประเทศชื่อดังด้านการท่องเที่ยว และมีคนจีนนิยมเดินทางไปจำนวน อาทิ เยอรมัน อิตาลี กรีซ ฟินแลนด์ ฯลฯ


ขณะที่การขอคืนเงินภาษีนั้นทาง WeChat สามารถทำได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่


  • สนามบิน โดยทางผู้ใช้บริการของ WeChat สามารถขอคืนภาษีได้จากในสนามบินเลย

  • ภายในเมือง โดยผู้ใช้สามารถทำ Pre-Audited ไว้ก่อนจากสถานที่อื่นๆภายในเมืองได้

  • ที่บ้าน ผู้ใช้สามารถขอคืนภาษีได้จากที่บ้านเลย


นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบว่า การยื่นภาษีแบบเดิมที่ใช้กันอยู่นั้น หากเปรียบเทียบกับการยื่นแบบผ่านทางมือถือ แบบหลังมีความสะดวกรวดเร็ว เข้าใจง่าย มีขั้นตอนชัดเจน ผู้เสียภาษีไม่สับสน สามารถตรวจสอบและทำการแก้ไขข้อมูลได้ง่าย และรอผลการยื่นแบบภาษีได้รวดเร็ว


สำหรับนักท่องเที่ยวจีนในปัจจุบัน ได้กลายเป็นเป้าหมายใหญ่ของทุกประเทศที่ต้องการเจาะตลาดให้ได้ เพราะมีกำลังซื้อสูง และมีจำนวนมาก มีรายงานว่าในปี 2017 นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกนอกประเทศมีมากกว่า 130 ล้านคน แล้วมีพลังในการจับจ่ายเงินมากกว่า 115,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แล้วยังคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกว่า 200 ล้านคนภายในสองปีข้างหน้า

ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page